Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 29 септември 2022г. (четвъртък) от 11.00 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Оптимизация на продукцията на биологичноактивни вещества от бактерии и водорасли и оценка на потенциалното им действие като антитуморни агенти в in vitro експерименти”

на Ангелики Николаос Константиниду,

докторант от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. “ Биологични науки “, Докторска програма: “Биохимия“

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No. РД-15 – 121/ 19.07.2022 г.):

  1. Вътрешни членове:

Проф. Димитър Стефанов Кадийски, дмн

Доц. Иван Ангелов Илиев, доктор

резервен член:

Доц. Ани Красимирова Георгиева, доктор

  1. Външни членове:

 

Проф. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм – МУ – София

Доц. д-р Адриана Георгиева Гущерова – ИМикБ – БАН

Доц. Нина Симитрова Цветкова, дб – НЦЗПБ

резервен член:

Проф. Пенка Петрова, дбн – ИМикБ – БАН

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http://iempam.bas.bg/ann/announcements100.html