Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 21 ноември 2022 г. от 14:00 часа в ИМИ – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Операционно концептуално моделиране при изграждане и поддържане на виртуални общности

на

Нектариос Мамуцис

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

докторска програма „Информатика”

 

Научен ръководител:

проф. д-р Радослав Павлов

Председател на Научното жури:

доц. д-р Детелин Лучев

Членове на Научното жури:

 

проф. д.н. Даниела Борисова

проф. д-р Мария Нишева-Павлова

проф. д-р Красен Стефанов

проф. д-р Владимир Монов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ на адрес:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php