Българска академия на науките обявява
свободна позиция за длъжността „Счетоводител“
в отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ в БАН Администрация

както следва:

 1. Общи изисквания:
 • образование: висше икономическо, счетоводство или финанси (предимство специалност „Счетоводство и контрол“);
 • образователно-квалификационна степен: „бакалавър“ или „магистър“;
 • трудов стаж: не по-малко от 2 години по специалността;
 • професионален опит в областта на бюджетното счетоводство, планиране, финансиране и бюджетиране ще се счита за предимство;
 • лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, мобилност, адаптивност;
 1. Специфични изисквания:
 • добро познаване и прилагане на счетоводното и данъчното законодателство;
 • компютърни умения – добро познаване и работа с MS Office, Internet, работа със счетоводен софтуер ще се счита за предимство;
 1. Описание на длъжността:
 • извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, за които отговаря;
 • изготвя оборотни ведомости, извършва справки от аналитични сметки, участва при изработването на месечни, тримесечни и годишния касов отчет, както и годишния баланс на БАН-Администрация;
 • участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица;
 • подпомага дейността по проверката и обобщаването на отчетите на звената на БАН и за изготвянето на обобщения отчет и на БАН;
 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 • писмено заявление за участие в конкурса /бланка-формуляр може да получите при поискване или в сградата на БАН всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,30 ч./;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
 • други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността по преценка на кандидата;
 1. Място на подаване на документи: документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник срок до 25.11.2022 г. в  Деловодството на БАН-Администрация– гр. София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,30 ч. или електронно на e-mail: rossi@cu.bas.bg.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.