Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14.12.2022 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 «Изследване на стационарни и нестационарни процеси в активната зона на ВВЕР-1000 за целите

на реакторната безопасност»

на Светломир Емануилов Митков

задочен докторант на ИЯИЯЕ-БАН

по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори)

    Научен ръководител:                                                                                                                                             Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ-БАН)

Състав на Научното жури:

            Председател:

            Доц. дтн Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)

                       Членове:

            Проф. дфн Кирил Крежов (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)

            Доц. д-р Никола Колев (ИЯИЯЕ-БАН) (становище)

            Доц. д-р Калин Филипов (ТУ, София) (становище)

            Доц. д-р Деница Згурева-Филипова (ТУ, София) (становище)

 Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.