На 19.12.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за приложение на виртуална и добавена реалност в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Пламен Димитров Петров. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html