Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в ДВ в брой 102 от 23.12.2023 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН на https://ibl.bas.bg/konkurs-za-akademitchnata-dlazhnost-vdotsentv-2/