Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 14.02.2023 г. от 14:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри  

на

Детелина Кирилова Камбурова

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика

докторска програма

 Изследване на операциите

 Научен ръководител:

акад. Юлиан Ревалски

Председател на Научното жури:

проф. д-р Цветомир Цачев

Членове на Научното жури:

акад. Юлиан Ревалски

проф. дмн Надя Златева

проф. дмн Боян Златанов

доц. д-р Диана Неделчева

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php