Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 17.02.2023 г. от 11:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 Конструиране на булеви функции и цифрови последователности за криптологията и комуникациите  

на

Мирослав Маринов Димитров

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

докторска програма

 Информатика

Научен ръководител:

проф. дн Цонка Байчева

Председател на Научното жури:

проф. дмн Иван Ланджев

Членове на Научното жури:

проф. дн Николай Янков

проф. дн Цонка Байчева

проф. д-р Мая Стоянова

доц. д-р Златко Върбанов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php