БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ
ЗА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
В ОТДЕЛ „БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ“

Основни функции и отговорности на експерта:

 • Обработва, консолидира и анализира справки от звената на БАН;
 • Обобщава информацията за промяна в числеността на докторантите в БАН, както и необходимите средства за техните стипендии;
 • Изготвя и представя обобщените статистически формуляри за НСИ;
 • Отговаря и поддържа данни за банковите сметки (лева/валута), Булстати и заверка в БНБ на пълномощните на директорите на звената на БАН;
 • Участва в дейността по проверката и обобщаването на отчетите на звената на БАН и изготвянето на обобщения отчет на БАН;
 • Проверява и обобщава финансово – технически отчети по проекти;
 • Организира съхраняването на документи и предаването им по установения ред в архив;
 • Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността .

 Изисквания към кандидатите:

 • Образование/ квалификация: висше образование, бакалавър /магистър в областта на стопанските науки (предимство специалност „Финанси“ или „Счетоводство“);
 • Трудов стаж: не по-малко от 2 години по специалността;
 • Професионален опит в областта на бюджетното счетоводство, планиране, финансиране и бюджетиране ще се счита за предимство;
 • Добро познаване и прилагане на данъчното законодателство и действащата нормативна уредба в областта на бюджет, финанси и счетоводство;
 • Компютърни умения – добро познаване и работа с MS Office, Internet;
 • лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, мобилност, адаптивност.

Други условия:

 • Сключване на основен трудов договор на пълно работно време.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободен текст с посочени данни за контакт)
 2. Автобиография (CV европейски формат);
 3. Диплома за завършено висше образование;
 4. Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация/опит по преценка на кандидата.

Забележка: При подаването на документите се предоставят копия на дипломите и другите документи за придобита квалификация/опит, подписани от кандидата „Вярно с оригинала“. Оригиналите се представят при класиране и покана за назначаване.

Документи се приемат от 23.01.2023 г. до 03.02.2023 г. в деловодството на Българска академия на науките  на адрес: в гр. София, 1040, ул. „15 ноември“ №1 всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 16,30 ч. или електронно на e-mail: rossi@cu.bas.bg.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За допълнителна информация:
лице за контакти: Росица Деянова, началник отдел БФСД
e-mail: rossi@cu.bas.bg