Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 март 2023 г. (петък) от 15:30 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз в административното производство на Република България на Йоанна Бориславова Шулева – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Административно право и административен процес“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева, ИДП при БАН

Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова, ИДП при БАН, рецензент

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Иван Тодоров Тодоров, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (рецензент)
  • проф. д.ю.н. Георги Петков Близнашки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
  • Проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП при БАН
  • Проф. д.ю.н. Живко Иванов Драганов, Университет за национално и световно стопанство

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-9089.html