Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 14 март 2023 г. (вторник) от 11.00 часа в заседателна зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Антитуморна активност на новосинтезирани комплекси на рутений с шифови бази при първични и постоянни клетъчни линии”

на Здравка Димитрова Петрова,

докторант редовна докторантура от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. ” Биологични науки “, Докторска програма: “Морфология“

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No. РД-15 – 166/ 19.12.2022 г.):

Вътрешни членове:

Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор

Проф. Радостина Ивайлова Александрова, доктор

резервен член:

Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, доктор

Външни членове:

 Проф. д-р Рени Емил Калфин,дм – ИНБ – БАН

Проф. Иво Коцев Грабчев, дхн – ФХФ на СУ “Св. Кл. Охридски”

Проф. д-р Людмила Владимирова Кабаиванова – Миланова, доктор – ИМикБ – БАН

резервен член:

Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб – НЦЗПБ

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http://iempam.bas.bg/ann/announcements103.html