В документа, озаглавен “Рамковата програма за научни изследвания и иновации, която “Science Europe” иска за Европа”, се посочва, че:

  • Програмите “Хоризонт 2020” и “Хоризонт Европа” са изключително важни инструменти за насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на науката в Европа и за по-нататъшно развитие на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП);
  • Бюджетите на рамковите програми за научни изследвания и иновации трябва да бъдат защитени от всякакви бюджетни съкращения;
  • Трябва да се постигне по-добър баланс между насърчаването на научни изследвания, предизвикани от любопитство и това на изследвания насочени към предизвикателствата във всички области, включително социалните и хуманитарните науки;
  • Швейцария и Обединеното кралство следва да бъдат асоциирани държави към рамковите програми;
  • Трябва да се поднови стремежът към намаляване на различията в областта на научните изследвания и иновациите и да се насърчи циркулацията на мозъци – в съответствие с нашите препоръки (ноември 2022 г.);
  • Далновидните политики на рамковите програми в области като равенство между половете, многообразие и приобщаване, отворена наука и научно оценяване са чудесни развития за екосистемата на научните изследвания и иновациите.