Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Кристалохимия на композитни материали”- един; професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“- един, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 28/ 28.03.2023 г.