На 25 май 2023 г., четвъртък, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д. н. Венцислав Димов, ИИИзк, рецензент; проф. д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк, председател и автор на становище; проф. д-р Иванка Влаева, ЮЗУ, становище; проф. д-р Момчил Георгиев, НМА, становище; проф. д. н. Розмари Стателова, рецензент, ще проведе публична защита на дисертационния труд Италианската Musica leggera и българската естрадна песен до края на 80-те години на XX век – аспекти на влиянието на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Музика  Дзана Иванова, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Музикознание и музикално изкуство, 8.3.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.