Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 юли  (четвъртък) 2023 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:

„Семантични аспекти на етимологичния анализ на българска глаголна лексика (върху материал от Български етимологичен речник“

на Красимира Георгиева Фучеджиева,

докторант към Секцията за български етимология

научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология,

докторска програма: Общо и сравнително езикознание

Научен ръководител: доц. д-р Христина Дейкова

Научно жури:

Председател на журито: проф. д-р Елка Мирчева – становище

Членове на журито:

  1. 1.     проф. д-р Сия Колковска – становище
  2. проф. д-р Маринела Младенова – рецензия
  3. 3.     доц. д-р Албена Мирчева – становище
  4. 4.     доц. д-р Биляна Михайлова – рецензия

Материалите по защитата са достъпни онлайн на  https://ibl.bas.bg/zashtita-na-disertatsionen-trud-na-krasimira-georgieva-futchedzhieva-za-pridobivane-na-obrazovatelnata-i-nautchna-stepen-vdoktorv/