Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява четири конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Ядрена физика“ (Изследване на ядрена структура чрез усъвършенствани методи за определяне времена на живот на възбудени ядрени състояния) – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците“ (Изследвания, провеждани на експеримента CMS в ЦЕРН, детекторен анализ и поддръжка на мюонна система на детектора CMS) – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците“ (Експериментално изучаване на астрономичните обекти в областта на много високите енергии, както и потока от космически заредени частици и ядра) – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Ядрена физика“ (Ядрена спектроскопия и ядрени реакции) – един. Всичките са със срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 67/04.08.2023 г.

Документи се подават в деловодството на ИЯИЯЕ-БАН, гр. София, бул. «Цариградско шосе» №72,  за справки тел.: (02) 979 59 82.