Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Общо и сравнително езикознание за нуждите на Секцията за етнолингвистика. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 65 от 28.07.2023 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.