На 14 септември 2023 г., четвъртък, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; доц. д-р Ирина Китова, ЮЗУ, рецензент; доц. д-р Марияна Пискова, ЮЗУ; чл.- кор. проф. Мирослав Дачев, НАТФИЗ; проф. д. н. Ромео Попилиев, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Ролята на личните архивни фондове в конструирането на историческото арт познание (върху материали от личните архивни фондове на Любомир Тенев и Александър Александров) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства Ани Янева, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Теория и история на културата, 8.1. Научен ръководител проф. д-р Йоана Спасова-Дикова.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.