На 25.09.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на надеждностните характеристики на отказоустойчива разпределена система за работа в реално време с настройваема надеждност” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Едита Ананиева Джамбазова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са качени на сайта на ИИКТ – https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html