На 18 септември 2023 г., понеделник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Любомир Халачев, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р Иво Драганов, НБУ; доц. д-р Александър Донев, ИИИзк; доц. Костадин Бонев, ЮЗУ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Работа на режисьора в документалния филм-портрет на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства Тамара Пещерска-Йорданов, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Научен ръководител проф. д-р Надежда Михайлова.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.