Защитата на дисертационния труд на Весела Василева Йорданова, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ с научен консултант проф. д-р Галя Станева, на тема „Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: eфект на окислените липиди“ в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Биофизика“, ще се състои на 27 септември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: проф. д-р Биляна Николова-Лефтерова

Рецензенти: проф. дбн Яна Цонева и доц. д-р Таня Топузова-Христова

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

https://biomed.bas.bg/bg/procedures/vesela-yordanova-phd/