Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс  за академична длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория  „Интерметалиди и интеркалационни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,

София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 89/ 24.10.2023 г.