В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 24.10.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по професионално направление 3.1. „Социология, антропология и науки за културата” в научната област „Социология на общностите и идентичностите: социализацията на деца в риск/конфликт със закона в контекста на нарастващите социални неравенства“.

Съгласно чл. 23, ал. 3 от ПУРПНСЗАД на ИФС, кандидатите следва да подадат заявление за участие, към което прилагат:

а) мотивационно писмо

б) автобиография

в) диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“

г) диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава

д) удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв

е) други по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и пр.

Заявлението за участие в процедурата, заедно с приложенията към него следва да бъдат подадени в Деловодството на Института по философия и социология на адрес: гр. София, ул. “Сердика” № 4, ет. 2. Срокът за кандидатстване е един месец след излизане на обявата на сайта на ИФС-БАН.