На 01.12.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Приложение на науката за данните във виртуалното образователно пространство“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Даниела Ананиева Орозова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ:

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html