На 14.12.2023 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Проектиране на „умни къщи“ под отворена система OPENHAB“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Виктор Кънчев Данев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН:

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html