Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност  главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Общо и сравнително езикознание (компютърна лингвистиа) за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 8 от 26.01.2024 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН.