Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.1 Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси” за нуждите на лаборатория „Лазерни системи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 23 от 19.03.2024 г.

Справки и документи – в деловодството на Института по електроника – БАН на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.