Институтът по математика и информатика при БАН в гр. София  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност „Информатика“ (Моделиране на пространства от данни в цифрови екосистеми) – един;

за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”, бр.23/19.03.2024г.

Документи се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ-БАН, София, ул.„Акад. Г.Бончев“, бл.8, тел.02/979-3846.