Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на направление „Материали за енергия“, със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“, бр. 18 от 01.03.2024 г.

Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.

https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173