Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 април 2024 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защита на дисертационен труд на тема „Правото на жалби, предложения и петиции на гражданите до държавните органи (конституционноправни и правно-социологически аспекти) на Анна Димова Адамова – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Конституционно право на Република България“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научни ръководители: проф. д-р Емилия Друмева (ИДП при БАН) и проф. д-р Стефка Наумова (ИДП при БАН)

Председател на научното жури: проф. д-р Дарина Зиновиева, ИДП при БАН

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Стефка Наумова, ИДП при БАН (рецензент)
  • Проф. д-р Екатерина Михайлова, Нов български университет (рецензент)
  • Проф. д-р Христина Балабанова, Университет за национално и световно стопанство
  • Доц. д-р ХристоПаунов, ПУ “Паисий Хилендарски”

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-4799.html