Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 май 2024 г. (петък) от 11:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска” 6А, ще се проведе открито заседание за защита  на дисертационния труд  на редовния докторант Владимир Любомиров Домозетски на тема „Между България и Италия – съвременни форми на мобилност и миграция в антропологична перспектива“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Фолклористика, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.

Председател на Научното жури: проф. д-р Владимир Пенчев

Рецензенти:  проф. д-р Владимир Пенчев (ИЕФЕМ)  и проф. д-р Пламен Бочков (НБУ).

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на:

http://iefem.bas.bg/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-22.html