Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Неорганична химия“, за нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 40/ 07.05.2024 г.