На 27.05.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за вземане на решения за управление на процеси в Инфраструктурната библиотека за информационни технологии (Information Technology Infrastructure Library)“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Ясен Руменов Митев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта та ИИКТ-БАН

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html