На 27 май 2024 г., понеделник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав:  доц. д-р Илия Граматиков, НМА; проф. д. н.  Кристина Япова, ИИИзк, рецензент; проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ, рецензент; проф. д-р Росица Драганова, ИИИзк, председател на НЖ; проф. д-р Славия Бърлиева, КМНЦ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Английският carol в контекста на полифоничния певчески репертоар от XV век: жанрови особености, техники, взаимодействия на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Музика  Калина Томова, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Музикознание и музикално изкуство, 8.3.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.