Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” съобщават, че

 

на 28 май 2024 г. от 12:30 ч в хибридна форма (в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема: „Екстремални задачи в Евклидовата комбинаторна геометрия“

 

на  доц. д-р Данила Черкашин

 

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика

професионално направление: 4.5. Математика

 

Председател на Научното жури:

проф. дмн Иван Николов Ланджев (ИМИ-БАН)

 

Членове на Научното жури:

чл.-кор. проф. дмн Младен Светославов Савов (ИМИ-БАН)

проф. дмн Емил Миланов Колев (ИМИ-БАН)

проф. дн Дюла Катона/Gyula Кatona (Институт по математика към УАН)

проф. дн Евгений Степанов/Eugene Stepanov (Математически институт „Стеклов” към РАН и Департамент по математика на Университета в Пиза, Италия)

 

проф. дн Стефка Христова Буюклиева (ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“)

проф. дмн Николай Иванов Янков (ШУ “Еп.Константин Преславски“)

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са

публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php

 

Zoom link към заседанието за защитата:

https://us02web.zoom.us/j/85012797613?pwd=djdIQnZaS3c1ZUFZdUdCRC85cE9mdz09