Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31 май 2024 г. (петък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Изследвания върху разпространението, числеността и състоянието на домашната кукумявка (Athene noctua Scopoli, 1769) в България” от Асен Любомиров Игнатов, докторант на самостоятелна подготовка към НПМ – БАН по професионално направление 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”.

Линк към защитата:

https://us02web.zoom.us/j/83465579290?pwd=bWhKWFl2ZTRRMHZWQXB4TDdpQ0Rsdz09

Meeting ID: 834 6557 9290

Passcode: 422204

 

Научен ръководител: доц. д-р Борис Николов (ИБЕИ–БАН)

Научно жури (назначено със Заповед № 183/03.04.2024 г. на Директора на НПМ – БАН):

  1. проф. д.б.н. Златозар Николаев Боев (председател) – рецензия
  2. проф. д-р Павел Зехтинджиев – рецензия
  3. доц. д.б.н. Дилян Георгиев – становище
  4. доц. д-р Тихомир Стефанов – становище
  5. доц. д-р Ивелин Моллов – становище

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на музея и са публикувани на интернет страницата на НПМ – БАН: https://www.nmnhs.com/documents/procedures-academic.html