На 29 май 2024 г., сряда, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д. н. Божидар Манов, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р Иван Драганов, НБУ; проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, рецензент и председател на  НЖ; проф. д-р Светослав Овчаров, НАТФИЗ; доц. д-р Теодора Стоилова-Дончева, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Стрийминг платформи и трансформации на съвременния телевизионен сериал на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства  Златина Вълчанова, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.