Обявява публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Албена Накова – Манолова на тема „Съвременната идентичност на българските граждани (между националното, европейското, етническото и локалното)“ за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Заседанието ще се проведе на 18 юни 2024 година от 14.00 часа в заседателната зала на Института по философия и социология – БАН, ул. „Сердика“ 4.

Състав на Научното жури
Председател:
Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова – ИФС-БАН

Членове
проф. д.с.н. Валентина Миленкова – ИФС-БАН
проф. д.с.н. Добринка Пейчева – ЮЗУ „Неофит Рилски“
проф. д.ф.н. Богдана Тодорова – ИФС-БАН
проф. д.с.н. Георги Найденов – УНСС
проф. д-р Мариана Петрова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
доц. д-р Саша Тодорова – УНСС

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел „Човешки ресурси“ на ИФС и на сайта на ИФС.