Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 03.07.2024 г. (сряда) от 10:30 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема:

  «Изследвания на полупроводникови и сцинтилационни детектори за ядрена спектрометрия»

на ас. Лилианна Пантелеев-Симеонова

докторант на самостоятелна подготовка на ИЯИЯЕ-БАН

по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика)

 

Научен консултант:                    Проф. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ-БАН)

 

Състав на Научното жури:

Председател:

Проф. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ-БАН) ( становище )

            Членове:

Доц. д-р Христо Протохристов (ИЯИЯЕ-БАН) ( рецензия )

Проф. д-р Димитър Теодосиев (ИКИТ-БАН) ( рецензия )

Доц. д-р Стефан Вълков (ИЕ-БАН) ( становище )

Доц. д-р Кремена Иванова (НЦРРЗ) ( становище )

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg