На 26 юни 2024 г., сряда, от 11:00 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: доц. д. н. Боян Манчев, НБУ, рецензент; чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк; доц. д-р Катерина Гаджева, ИИИзк, рецензент и председател на НЖ; доц. д-р Наталия Христова, НБУ; проф. д. н. Петер Цанев, НХА, ще проведе публична защита на дисертационния труд Художествен и жизнен опит у Карол Рама и Лика Янко – два случая на художнички от ХХ век в Европа

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.