Институт по Физика на твърдото тяло – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ обявява конкурс за прием на две редовни докторанти за периода 2024-2025 г. в съответствие с процедурата за

ФИНАНСИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИBG-RRP-2.012

за изпълнение на инвестиция C2.I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“

по Плана за възстановяване и устойчивост

 

В срок от 04.06.2024 г. до 04.07.2024 г. вкл. кандидатите
подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата
организация-
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО (ИФТТ-БАН).
За справки – в ИФТТ-БАН – гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 72, Централна сграда, стая 213,

тел. 02/979-5780; 0884 185 758

 Списък на специалностите  

Шифър Научна специалност Редовна форма Задочна форма Обучаваща организация
4.1. Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси) 2 ИФТТ-БАН

Теми на проектните предложения:

инвестиция BG-RRP-2.012-0003 – Изследване влиянието на формата, състава и структурата на микропластмаси (50 micrometers – 5 mm) от PE, PP и PET върху поглъщането във видимия и близкия UV спектър във водна среда.

инвестиция BG-RRP-2.012-0006 – Стимулация на биологична и ензимна активност на биологични въглерод-улавящи системи с фемптосекунден лазер“ в ИС за ПВУ

Срок на изпълнение  – 24 месеца

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление до директора на ИФТТ – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.

www.issp.bas.bg/wp-content/uploads/konkursi/Obqvi/Deklaracia_PhD-IFTT.doc

  1. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  2. Платежно нареждане (или копие) за платена такса 40 лв. по банковата сметка на Център за обучение при БАН:

Банкова сметка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG12UNCR 96603120 715116

Основание за плащане: Такса Канд.Докт.Изпит.

 

При превод от сметка, която не е на името на кандидат-докторанта, моля да се попълнят и неговите три имена. Желаещите могат да получат своята фактура при явяването си на изпита по език на адрес бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж или да се свържат с ЦО.

 

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

 

Съгласно ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН – Чл. 3. (7) До участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационата степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50).

 

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите и дати за конкурсните изпити по специалността и чужди езици.

 

 

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.