На първото си заседание, проведено на 24 юни, новоизбраното Девето Общо събрание на БАН, избра проф. Васил Киров за председател на Общото събрание на Академията (мандат 2024-2028).

Проф. Киров е заместник-директор на Института по философия и социология на БАН. Научните му интереси са в областта на социологията на труда и организациите, индустриалните отношения и дигитализацията. Проф. Киров е водещ изследовател в големи изследователски проекти, финансирани от ЕС (SMALL, WORKS, WALQING, ENLIVEN, BEYOND4.0) и експерт на Европейската комисия, Международната организация на труда, EUROFOUND и CEDEFOP. Член на Експертната група на високо равнище на Европейската комисия за въздействието на дигитализацията върху трудовите пазари на ЕС.

 „Приоритетите на Деветото Общо събрание на БАН ще бъдат да постигнем бюджет на БАН, които да ни позволи да повишим възнагражденията, да направим БАН привлекателна както за млади, така и за утвърдени учени и да може да подобрим инфраструктурата на Академията, вторият ни приоритет ще бъде да поддържаме добре сградния фонд и имуществото на Академията, дори да помислим и за придобиване на ново имущество, нещо което не е правено много отдавна и третият ни приоритет ще бъде да може да адаптираме нашите правила, нашия устав, нашата структура (като институти и лаборатории) към предизвикателствата на съвременното общество и наука,  и разбира се всички тези три приоритета ще служат на това да правим добра наука и БАН да бъде все по-разпознаваема пред света“, коментира проф. Киров.

Общото събрание (ОС) е висшият колективен орган за управление на Българската академия на науките. Дейността на ОС се осъществява въз основа на Закона за БАН, на Устава на БАН и на правила, приети от ОС. Членовете на Общото събрание се избират с тайно гласуване от общите събрания на учените в постоянните научни звена в БАН. За членове на Общото събрание се избират хабилитирани учени на основна работа в БАН. Мандатът на членовете на Общото събрание е четиригодишен, като няма ограничение за повторенията. Ръководството на Общото събрание се състои от председател, двама заместник-председатели и секретар. (Двамата заместник-председатели и секретар ще бъдат избрани на следващото заседание на ОС на БАН).