Проект „3D данни за културното наследство чрез триизмерна, автоматизирана, научнообоснована цифровизация“ стартира в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. Проучванията се фокусират върху изследване и съхраняване на българското традиционно танцуване чрез най-новите достижения на съвременните цифрови технологии. За първи път в световен мащаб чрез инерционни сензорни системи ще бъдат уловени и документирани данни за движенията на група играчи на верижен танц (хоро), носители на традиционни знания.

Сред основните цели на проекта е моделиране и реализация на базиран на интернет на нещата (IoT) прототип на система за 3D цифровизация на пространствено-времеви данни за движението. Предвижда се създаването на „Стандартизиран протокол за етично провеждане на 3D цифровизация на групови практики“, който ще предложи модел за архивиране, консервация и експониране с ясни и прозрачни правила, съпоставимост и възпроизводимост на данните от процеса на цифровизация на движение в контекст и възможност за мултиплицирането му в национален и международен план.

Намеренията на интердисциплинарния екип, съставен от софтуерни инженери, хуманитаристи и медици е да се интегрират в органично цяло цифрови технологии и хуманитарен подход към обекта на изследване, хуманно и етично отношение към хората и отвореност на научните резултати, чрез които да постигне мобилност, социална значимост и устойчивост във времето. Получените данни биха подпомогнали бъдещи научни изследвания в различни области: ИКТ (алгоритмични методи за обработка на данни, експониране във VR и МР и др.), етнохореология (танцов анализ, хореография, етномузикология), обществено здраве (анализ на походката, рехабилитация, кинезиология и др.), роботика, биомеханика, биотоника, ергонометрия, психология, науки за спорта и образованието, музеология и др. Също така те могат да се ползват в развитието на културните индустрии и създаването на иновативни културни продукти.

Проектът „3D данни за културното наследство чрез триизмерна, автоматизирана, научнообоснована цифровизация“ е финансиран от Европейския съюз – Следващо поколение ЕС, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиция по С2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ от Плана за възстановяване и устойчивост.