Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 08.07.2024 г.oт 10:30 ч. в залата на ИОМТ-БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Георги Маринов на тема: „Получаване на тънки слоеве от ZnO, дотиран с Al, Co и Ni чрез метода на електроразпръскване: свойства и приложение” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”.

Научeн ръководител: проф. д-р Цветанка Бабева (ИОМТ-БАН). Консултанти: проф. дхн Никола Малиновски и Тодор Луканов. Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН.

За повече информация може да се обръщате към председателя на Научния съвет на ИОМТ проф. д-р Даниела Карашанова (тел. 0879 888 149, e-mail: dkarashanova@yahoo.com).