Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, Електрохимия (вкл. химични източници на ток) за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 7 от 19.01.2018 год. и на сайта на ИФХ-БАН:
http://ipc.bas.bg/page/posts/konkurs-za- glaven-asistent-102.php?leptoken=bc549cd0d6cc209c820e7z1516355946

Справки и документи – 1113 София, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 11, ет. 4, канцелария ИФХ-БАН, тел. 02 8727550, 02 9792581.