Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) – един; със срок 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018г.
Справки и документи – гр. София, бул. “Цариградско шосе” 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.