Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за академичните длъжности: главни асистенти по: професионално направление  4.1.Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) – един; професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика – черни дупки в теория на струните) – един; със срок 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018г.

Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.