Институт за гората

Институтът за гората провежда фундаментални и научно-приложни изследвания в горските екосистеми и създава теоретична основа за практически решения по отношение на лесовъдски системи за стопанисване, горски генетични ресурси, опазване на горите, защита от ерозия и наводнения, както и подпомагане формирането на политики и законодателство по опазване на горите и природата.

Институтът провежда обучение на докторанти, организира курсове за повишаване на квалификацията на специалисти в областта на екологията и горското стопанство. Широко е застъпена експертната дейност на учени като консултанти, рецензенти и експерти в различни проблемни и експертни съвети. Притежава развита научна инфраструктура: лаборатории със съвременна научна апаратура, опитни бази, стационарни обекти, мониторингова мрежа, информационен център и библиотека. Популяризирането на научните резултати става чрез издаването на 2 научни списания, организиране и провеждане на научни конференции, симпозиуми и семинари.

Институтът за гората е създаден през 1928 г. като „Служба по горско опитно дело“ към Министерство на земеделието и държавните имоти, а от 1954 г. е включен в структурата на Българска Академия на науките. В Института са работили водещи учени със значителни постижения в лесобиологията: академиците Борис Стефанов, Петко Д. Петков, Мако Даков, член-кореспондентите Васил Стоянов, Никола Пенев, Боян Роснев, професорите Асен Биолчев, Боян Захариев, Илия Радков, Марин Маринов, Симеон Недялков, Иван Раев и други.

Институтът за гората участва в международни изследвания на Европейския съюз – Рамкови програми, “INCO-Copernicus”, “Leonardo da Vinci“, EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme), COST ( European Cooperation in Science and Technology), EFI (European Forest Institute); на IUFRO (International Union of Forestry Research Organizations), FAO (Food and Agricultural Organization), UNEP (United Nations Environmental Programme), SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment), IUBS (International Union of Biological Sciences), както и на двустранно сътрудничество с европейски, американски и азиатски научни звена.

Образователна дейност

Институтът е акредитиран за обучение на докторанти, както следва:

  • Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност Почвознание.
  • Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, по научни те специалности: Горски култури, селекция и семепроизводство; Лесовъдство (вкл. Дендрология); Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите; Лесоустройство и таксация.
  • Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Екология и опазване на екосистемите.

Учени от института участват в създаването на специализирания курс “Устойчиво управление на горите в България” към Център за обучение на БАН. 

Новини

Институтът за гората на БАН се включва в Седмицата на гората

вторник, 5 април 2022 |Коментарите са изключени за Институтът за гората на БАН се включва в Седмицата на гората

Институтът за гората на БАН се включва в Седмицата на гората, която се провежда от 4 до 10-ти април 2022 г. Мотото на инициативата тази година е „АЗ 💚ГОРАТА!“. По случай Седмицата на гората Институтът провежда [...]

Защита на дисертационен труд на Ева Филипова, Институт за гората – БАН

сряда, 17 ноември 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Ева Филипова, Институт за гората – БАН

Редовен докторант в НСЗ: „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Щамове на Cryphonectria parasitica в България и възможности за биологична борба с патогена“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите [...]

Защита на дисертационен труд в Института за гората

четвъртък, 16 септември 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института за гората

Защита на дисертационен труд – инж. Николай Янчев Стоянов докторант на самостоятелна подготовка в секция “Горска генетика, физиология и култури” Тема на дисертацията: “Разпространение, вариабилност и здравословно състояние на видове от род Ulmus в Северна [...]

Учени от БАН се включиха в образователната инициатива „Опознай, за да обикнеш“

петък, 10 септември 2021 |Коментарите са изключени за Учени от БАН се включиха в образователната инициатива „Опознай, за да обикнеш“

Учени от Българската академия на науките се включиха в образователна инициатива „Опознай, за да обикнеш“, организирана от парк-театър „Борисова градина“ с подкрепата на Столична община. Доц. д-р Стоян Лазаров от Националния природонаучен музей на БАН [...]

Защита на дисертационен труд на ас. Димитър Димитров

сряда, 17 март 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ас. Димитър Димитров

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Димитър Насков Димитров НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората - БАН Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност [...]

Защита на дисертационен труд – доц. д-р Ивайло Иванов Марков, Институт за гората – БАН

петък, 5 март 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд – доц. д-р Ивайло Иванов Марков, Институт за гората – БАН

Институт за гората при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 25.03.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, [...]

Контакти

Проекти

Издания