Институтът за гората на БАН се включва в Седмицата на гората, която се провежда от 4 до 10-ти април 2022 г. Мотото на инициативата тази година е „АЗ 💚ГОРАТА!“. По случай Седмицата на гората Институтът провежда научен семинар, в който основен акцент е поставен на напредъка в обучението и разработваните дисертационни трудове на докторантите. Ще бъдат представени резултати от научно-изследователската дейност на учените.

Институтът за гората (ИГ) си сътрудничи с водещи научни центрове в различни страни чрез проекти по рамковите програми на Европейски съюз; European Cooperation in Science and Technology (COST), Erasmus+, INTERREG и др. Основна цел на съвместните разработки е интеграция в европейското изследователско пространство и международната научна общност, насочване на повече и по-ефективни инвестиции за изследване теоретичните и приложните аспекти на опазване на биоразнообразието и околната среда и устойчивото управление на горските ресурси. Проследява се отражението на климатичните промени върху биологичното разнообразие и екосистемните функции в горите.

Българските изследователи извършват оценка на качествата на почвите, внедряват биологични методи и средства за борба с болести и вредителите в горите, прилагат мерки срещу ерозия и наводнения.

В рамките на Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ учените проучват зелената инфраструктура и възможностите за интегрирането ѝ по пътя към кръгова икономика. Провеждат се изследвания за оценка на потенциала на горите да предоставят горско-терапевтични услуги. Нов приоритет в разработките са проучване на възможностите за управление на гори с висок рекреационен и културен потенциал, и определяне на лесовъдски системи за тяхното стопанисване.

По проект „За всеки спасил дърво FOREST“ се провеждат научни дейности, свързани с повишаване ролята на младите хора при опазване на природното богатство в трансграничен регион на България и Сърбия.