Международна конференция по повод 95 години Институт за гората при Българска академия на науките се състоя в периода 19-21 октомври в София. Конференцията премина под надслов “Гори без граници” и обедини водещи учени, изследователи и международни експерти, които споделиха най-новите изследвания, програми и политики в областта на горското стопанство, екологията и екосистемните услуги.

Международният форум създаде възможност за обмяна на опит, ползотворни дискусии и бъдещи колаборации. Участие взеха учени от Австрия, Естония, Сърбия, Северна Македония, Гърция, Турция, Германия и Хърватия.

На конференцията бяха представени 63 доклада и 43 постера, разпределени в следните тематични направления: горско стопанство и устойчиво управление на горите; лесовъдство и горски генетични ресурси; горска екология и екосистемни услуги; изменение на климата, горски пожари и природни смущения; контрол на почвата, ерозията и наводненията; здраве и мониторинг на горите; градско горско стопанство, зелена инфраструктура и лесовъдство; дивечова фауна и недървесни горски ресурси; опазване на биоразнообразието; политика за природните ресурси и др.

Последният ден от конференцията протече в района на Копривщица, където бяха обсъдени значението на горите при определяне на екосистемните ползи за обществото, с акцент върху историческите и културни аспекти на града.